Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego MERKURY 

I. Postanowienia ogólne.
II. Zasady zakwaterowania.
III. Przepisy porządkowe.
IV. Zasady parkowania pojazdów.
V. Zasady pobytu zwierząt.
VI. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby nie zakwaterowane w ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 do 06:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. W innym przypadku naliczona zostanie opłata za pobyt zgodnie z cennikiem.
 4. Na terenie ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika ośrodka.
 5. Ośrodek nie zezwala na organizację wieczorów kawalerskich, panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie ośrodka bez zgody kierownictwa.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w pokojach, domkach, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Istnieje możliwość (w przypadku dostępności pokoju) zameldowania w godzinach 08:00-13:00, naliczane są wtedy opłaty zgodne z cennikiem. Zameldowanie po godzinie 13:00 jest bezpłatne.
 4. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
  1. dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
  2. wniesienia opłat za pobyt w ośrodku według cennika,
  3. pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 300 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu pokoju/domku, pod warunkiem, że przestrzegali regulaminu pobytu, opłata może być zniesiona za zgodą Kierownika Ośrodka,
  4. Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty kaucji zwrotnej bez podania przyczyny
 5. W godzinach od 20.00 do 8.00 rano Recepcja jest zamknięta. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach prosimy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  3. które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych
  4. osobom nieprzestrzegającym regulaminu ośrodka.
 7. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oraz pokój oddany do użytkowania.
 8. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez Gościa opłaty w wysokości 100 zł.
 9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.
 10. W pokojach/domkach zabrania się w szczególności:
  – palenia tytoniu,

  – wynoszenia z pomieszczeń przedmiotów stanowiących ich wyposażenie
  – pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
  – używania urządzeń elektrycznych, bez poinformowania obsługi ośrodka pobierających moc elektryczną większą niż 60W
 1. Na terenie domków kempingowych zameldowani Goście mogą bezpłatnie korzystać z:
  – ujęcia wody,

  – oświetlenia,
  – koszów na śmieci,
  – sanitariatów: toalety, umywalki, ciepła i zimna woda, prysznica
 1. Na terenie ośrodka w szczególności zabrania się:
  – kopania rowów i dołów,

  – niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
  – niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mienia Ośrodka.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 07.00 rano.
 3. Teren ośrodka objęty jest monitoringiem kamer telewizji przemysłowej. Dane przechowywane są przez miesiąc do zarejestrowania.
 4. Informujemy, że z terenu jadalni nie można wynosić jedzenia oraz zastawy. W przypadku wyniesienia obowiązuje opłata w wysokości 15zł/osobę.
 5. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 6. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 7. Grill możliwy jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
 8. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
 9. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 10. Za złamanie zakazu palenia papierosów w pokoju, Gość zostaje obciążony kwotą 500 zł doliczaną do rachunku końcowego.
 11. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 12. W celu posprzątania pokoju hotelowego prosimy o wywieszenie informacji na klamce pokoju lub poinformować Recepcję. Zawieszki znajdują się w pokojach lub w aneksach.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.
 14. W przypadku zabrudzenia, zanieczyszczenia czy zainfekowania pokoju przy którym w celu przywrócenia do stanu pierwotnego wymagane jest użycie firmy dezynfekującej lub dezynsekcyjnej, kosztami obciążany jest Gość w pełnym ich wymiarze.
 15. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, zagrożenia, awarii personel ośrodka ma prawo wejść do pokoju Gościa bez wcześniejszej informacji.

IV. Zasady parkowania pojazdów

1. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych (miejsca wyznaczone kolorem kostki brukowej lub wiata parkingowa) do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka. Terenami zabronionymi do parkowania są oznaczone czerwoną kostką brukową drogi piesze.
2. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V. Zasady pobytu zwierząt

 1. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.
 2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
  – wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem,
  – posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
  – zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,
  – sprzątania po nim nieczystości,
  – wyprowadzania czworonoga w kagańcu i na smyczy.
 3. Stanowczo zabrania się pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, kawiarni, stołówki, sanitariatów.
 4. Informujemy, że istnieje zakaz wprowadzania zwierząt na plażę, zasady te określone są przez Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2017 roku.